Štatút súťaže

 • Home
 • /
 • Štatút súťaže

🇸🇰 🇬🇧

V prípade nezrovnalosti medzi slovenským a anglickým znením, slovenské znenie má prednosť.

Štatút súťaže

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Hack Kosice Marathon (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže Hack Slovakia (ďalej len „štatút“).

I. Vyhlasovateľ súťaže

Obchodné meno:
Hack Slovakia
Sídlo:
Zbrojničná 8, Košice
IČO:
53393244
Zapísaný v registri:
18.11.2020
Číslo zápisu v registri:
VVS/1-900/90-60188

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. Účel a predmet súťaže

 1. Účelom súťaže je poskytnúť možnosť záujemcom o IT vyskúšať svoje schopnosti, niečo nové sa naučiť a motivovať ľudí, prednostne slovenských študentov k hlbšieho záujmu o informačné technológie.

 2. Predmetom súťaže je riešenie informatických úloh. Odovzdanie riešenia je riešené pomocou platformy Discord.

III. Lehota súťaže

 1. Súťaž trvá odo dňa 29.3.2021 od 12:00 hod. (čas sa uvádza v časovej zóne Europe/Bratislava) do dňa 4.6.2021 do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 4.6.2021 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. Podmienky účasti na súťaži

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do rebríčku súťažiacich ak sa zaregistruje do súťaže spôsobom uvedeným na platforme Discord na serveri Hack Kosice (ďalej len Discord).

 4. Súťažiaci má nárok na ľubovoľne veľa cien v rámci súťaže.

 5. Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

V. Priebeh súťaže

 1. Súťaž prebieha v piatich kolách. Každé kolo trvá 2 týždne. Počas kola majú súťažiaci možnosť pracovať na riešení zadanej úlohy a svoje riešenia odovzdávať pomocou systému integrovaného na Discorde.

 2. Každá úloha má otvorenú a uzavretu časť. Súťažiaci môžu tieto časti riešiť a odovzdávať samostatne a za každú časť sú odmeňovaní bodmi do rebríčka. Výška bodového zisku pri otvorenej časti závisí na hodnotení vyhlasovateľom súťaže. Výška bodového zisku pri uzavretej časti závisí od správnosti odovzdania a rýchlosti od času zverejnenia úlohy, čo sú podmienky tiež určené vyhlasovateľom súťaže.

 3. Všetky zadania úloh a momentálny priebežný rebríček súťaže budú počas súťaže zverejnené na webovej stránke organizátora a dostupné na zobrazenie v Discord serveri. Odovzdávanie riešení prebieha výlučne na Discorde podľa pokynov tam dostupných.

 4. Zadanie oboch častí úlohy sa zobrazí stále v prvý pondelok kola o 12:00 hod. Teda v dátumoch: 29.3.2021, 12.4.2021, 26.4.2021, 10.5.2021, 24.5.2021.

 5. Odovzdávanie otvorenej časti sa uzatvára v piatok druhého týždňa kola o 23:59 hod. Teda v dátumoch: 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 21.5.2021, 4.6.2021. Odovzdávanie uzavretej časti úlohy je možné počas celého trvania súťaže.

 6. Po ukončení odovzdávania prebehne vyhodnotenie riešení. Prvotné vyhodnotenie uskutočňuje do 24 hodín vyhlasovateľ súťaže. Následne sa prvých 5 projektov posúva do hodnotení publikom na sociálnych sieťach organizátora (časť VI. bod 6.) a na hodnotenie tvorcom úlohy - partnerom súťaže (časť VI. bod 5.).

 7. Výsledky kola po hodnotení organizátorom a hodnotení publikom budú vyhlásené v nedeľu druhého týždňa každého kola o 21:00 hod. Teda v dátumoch: 11.4.2021, 25.4.2021, 9.5.2021, 23.5.2021, 4.6.2021. Výsledky budú dostupné na webovej stránke a sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže a na Discorde. Výsledky hodnotenia partnerom súťaže budú dostupné do 7 dní po zverejnení výsledkov od vyhlasovateľa súťaže.

 8. Body do rebríčka môže vyhlasovateľ súťaže udeliť aj za splnenie rôznych vedľajších aktivít. Zadanie a podmienky týchto aktivít budú vždy včas dostupné na webovej stránke a sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže ako aj na Discorde. Ak sa za danú aktivitu dajú získať body do rebríčka, bude vždy presne uvedené za akých podmienok a v akom množstve sa budú tieto body udeľovať.

VI. Ceny v súťaži, výška cien a ich zdanenie

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

  • Cena za 1. miesto (ďalej len „hlavná cena“),
  • Cena za 2. miesto (ďalej len „cena č. 2“),
  • Cena za 3. miesto (ďalej len „cena č. 3“).
  • 4 sponzorské ceny (ďalej len „sponzorské ceny“).
  • Ceny za verejné hlasovanie
 2. Hodnota hlavnej ceny je 1000,- EUR (slovom: tisíc eur).

 3. Hodnota ceny č. 2 je 350,- EUR (slovom: tristopäťdesiat eur).

 4. Hodnota ceny č. 3 je 150,- EUR (slovom: stopäťdesiat eur).

 5. Sponzorské ceny - ceny sú vyberané výhradne partnermi súťaže bez zásahu vyhlasovateľa súťaže.

 6. Ceny za verejné hlasovanie - balíček reklamných predmetov so značkou vyhlasovateľa súťaže

 7. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VII. Ocenenie

 1. Hlavnú cenu, cenu č. 2 a cenu č. 3 vyhrávajú súťažiaci, ktorí sa nachádzajú postupne na 1., 2. a 3. mieste rebríčka po skončení súťaže, t.j. dňa 4.6.2021.

 2. Cenu za verejné hlasovanie obdrží súťažiaci, ktorý získal najviac hlasov na sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže. Hlasovanie prebehne po konci každého kola spôsobom uvedeným na sociálnych sieťach.

 3. Sponzorskú cenu má právo udeliť partner súťaže, ktorémukoľvek súťažiacemu, ktorý sa zapojil do jeho kola.

 4. Ocenenie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny - hlavná cena, cena č. 2 alebo cena č. 3. (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 14 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t.j. do dňa 18.6.2020.

 5. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a oceňovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

 6. Oceňovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do rebríčku iba raz.

 7. V prípade že oceňovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom ako nahradník sa považuje ďaľší súťažiaci v rebríčku.

 8. Ocenení výhercovia budú kontaktovaní pomocou platformy Discord ohľadom výhry ceny, a to do 3 dní odo dňa ukončenia súťaže. Odovzdávanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

 9. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, cenu odmietne, nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, alebo sa s výhercom nebude možné skontaktovať do 5 pracovných dní od doručenia výzvy, výhercovi zaniká nárok na výhru a výhra bude ponúknutá náhradníkovi. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu alebo sa s náhradníkom nebude možné skontaktovať do ť pracovných dní od doručenia výzvy, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 10. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude ocenený ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a prípadne zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Košiciach dňa 29.3.2021